Gewenste omgangsvormen

Beleidsverklaring

Die Leythe vindt het belangrijk dat er gesport kan worden in een prettige sfeer waarin haar leden zich fysiek en mentaal veilig voelen en op een gelijkwaardige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Hierbij wordt het beleidskader en de regels zoals opgesteld door de KNRB en NOC*NSF gehanteerd.

Het bestuur ziet het als zijn verantwoordelijkheid zelf actief een veilige en prettige sportomgeving voor al haar leden en met name voor de kwetsbare groepen binnen Die Leythe te bevorderen. Dit betreft niet alleen minderjarigen, jeugd en junioren tot 18 jaar, maar ook (verstandelijk) gehandicapten en LHBT’s (Lesbisch, Homo-, Bi- en Transgender).

Die Leythe heeft van oudsher een grote jeugd- en junioren(wedstrijd)sectie waarbinnen het risico bestaat op (machts)misbruik tussen minderjarige roei(st)ers en hun begeleiding en daarom wordt in het vervolg specifiek op deze sectie ingezoomd. Dit laat echter onverlet dat de gedragsregels en omgangsregels voor alle leden gelden.

Die Leythe heeft twee Vertrouwenscontactpersonen (VCPs) benoemd. Periodiek vindt overleg plaats tussen het Bestuur en de VCPs over hun algemene ervaringen rond de gedrags- en omgangsregels binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het Bestuur informeert de Algemene Ledenvergadering jaarlijks over de stand van zaken en over eventueel te wijzigen beleid. De voorzitter treedt op als de directe contactpersoon voor de VCPs.

Omgangsregels voor alle leden

Die Leythe vindt het belangrijk om afspraken te maken met haar leden over omgangsregels. De leden moeten zich fysiek en mentaal veilig voelen bij het uitoefenen van hun sport en tijdens hun aanwezigheid op de vereniging. Er dient sprak te zijn van een klimaat waarin de leden op gelijkwaardige manier met elkaar omgaan en elkaars integriteit respecteren.

 1. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen Die Leythe.
 2. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Val de ander niet lastig.
 4. Berokken de ander geen schade.
 5. Maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Negeer de ander niet.
 8. Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, neem geen wapens mee.
 10. Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand je hindert of lastigvalt dan vraag hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag een ander om hulp.
 14. Help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

Gedragsregels voor begeleiders in de sport

Hieronder volgt een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de ALV van NOC*NSF van mei 2018. Het betreft specifieke gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie. Seksuele Intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. De gedragsregels zijn, anders dan omgangsregels, afdwingbaar.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Procedure bij overtredingen of onregelmatigheden

Als een sporter, trainer of ouder ongewenst gedrag ervaart, kan hij/zij dit melden bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is onafhankelijk en aanspreekbaar voor vragen en kwesties die men niet rechtstreeks met betrokkene, een commissie of het bestuur wil bespreken. Samen wordt gekeken hoe een probleem op de meest wenselijke manier opgelost kan worden.

Als een lid van Die Leythe zich niet houdt aan de gedragsregels heeft het Bestuur de opdracht de regels te handhaven. Om dit te kunnen doen zal uitgezocht moeten worden wat er is voorgevallen. Het beginsel van hoor en wederhoor moet dan worden toegepast.

Als blijkt dat verdere en eventueel juridische stappen noodzakelijk zijn, kan de steun van de Vertrouwenscontactpersoon van de KNRB of NOC*NSF worden ingeroepen.

Dit geldt met name wanneer er sprake is van Seksuele Intimidatie. Deze procedure bestaat uit een aantal voorgeschreven stappen. Het is dan ook van groot belang dat een vereniging bij een vermoeden van Seksuele Intimidatie contact zoekt met de bond en niet zelfstandig onderzoek gaat doen. De bond en de vereniging kunnen vervolgens overleggen over het vervolg van de zaak. Het beleid van de KNRB wordt hierin gevolgd.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ter preventie van ongewenst gedrag ten opzichte van de meest kwetsbare groep in de vereniging, de jeugd- en juniorleden onder de 19 jaar, heeft het bestuur besloten dat alle leden en niet-leden van Die Leythe die als begeleiders met deze groep in contact staan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen.

Het bestuur bepaalt jaarlijks op voorstel van de betrokken commissarissen voor welke leden dit geldt en helpt vervolgens bij de aanvraag van de VOG.

Vrijwilligers die geen lid zijn van Die Leythe

Vrijwilligers die geen lid van Die Leythe zijn en begeleider zijn van jeugd- en juniorenroeiers dienen een verklaring te ondertekenen dat zij kennisgenomen hebben van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ en zich daaraan zullen houden. Voor vrijwilligers die lid zijn van die Leythe is dat niet nodig. Zij zijn via hun lidmaatschap al gebonden aan de reglementen van Die Leythe en daarmee ook aan de KNRB-regelgeving m.b.t. ongewenste omgangsvormen (waaronder Seksuele Intimidatie).

 

Nuttige links en adressen

KNRB Contactgegevens Vertrouwenscontactpersoon https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/vertrouwenscontactpersonen/

KNRB Kennisbank Sociale Veiligheid: https://knrb.nl/veiligheid/sociale-veiligheid/

NOC*NSF Toolkit inzake grensoverschrijdend gedrag https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag

NOC*NSF – Centrum Veilige Sport Nederland. 0900 – 202 55 90. https://centrumveiligesport.nl/

KNRB Tuchtreglement met bewerking SI blauwdruk (maart 2019): https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2019/04/2019.03.23-Tuchtreglement-met-bewerking-SI-blauwdruk-vastgesteld-door-AV-230319.pdf


Ga snel naar

Nieuwsarchief

Top